Sundhedspersonale beskyttelse af personlige oplysninger

Klik her for at downloade eller udskrive en kopi af Sundhedspersonale Beskyttelse af personlige oplysninger.

1. INDLEDNING OG OVERSIGT

Celgene erkender betydningen af, og er fuldt ud forpligtet til at beskytte personoplysninger relateret til sundhedspersoner og andre sundhedsprofesionelle (såsom statistikere, repræsentanter fra hospitaler, klinikker, universiteter, offentlige forvaltningsmyndigheder og nonprofit-organisationer), som vi arbejder sammen med (samlet benævnt ”Sundhedspersonale”).

Denne fortrolighedspolitik giver dig information om, hvilke personoplysninger der behandles, herunder hvordan og hvorfor, samt yderligere information om registreredes rettigheder.

Alle referencer til “Celgene”, “koncern”, ”koncernforbundne selskaber”, “datterselskaber”, “vi”, “os” og “vores”, er referencer til Celgene Koncernen og dens globale koncernforbundne selskaber.

2. INFORMATION SOM VI KAN BEHANDLE OM DIG

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at håndtere vores relation til dig. Afhængig af relationen kan vi behandle personoplysninger om dig, der inkluderer:

 • Almindelige oplysninger:navn, post- og/eller e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og anden generel information, såsom fotografier, digitale billeder og lydoptagelser, betalingsoplysninger, identifikationsoplysninger udstedt af en myndighed (fx kørekort, pas, skatteidentifikationsnummer såsom CPR-nummer eller CVR-nummer), aftaler, kommunikationspræferencer, forespørgsler til Celgene, og specielle forhold (kostpræferencer/-krav og information om handicapadgang).
 • Fagprofessionelle oplysninger: for eksempel jobtitel, uddannelsesoplysninger, faglige kvalifikationer, recepthistorik, arbejdserfaring, faglige licenser og tilladelser, netværk og tilknyttede personer eller organisationer, programmer og aktiviteter, du har deltaget i, publikationer, du har forfattet eller medforfattet, priser, bestyrelsesposter, deltagelse i faglige konferencer og events, ansættelsesstatus, indflydelsesrige stillinger, samt individuelle rejse- og udgiftsinformationer.
 • Vurderinger og ratings:for eksempel interne vurderinger, feedback, evalueringer, klassifikationer eller vurderinger og ratings af dine fagprofessionelle aktiviteter og resultater.
 • Transparente oplysninger: oplysninger i relation til ydede betalinger og tjenester, fakturaer og skatteoplysninger.

3. KILDER

I de fleste tilfælde indsamler vi oplysningerne direkte fra dig. Nogle gange modtager vi oplysninger om dig fra andre kilder, herunder, men ikke begrænset til: Offentligt tilgængelige kilder (såsom hjemmesider, sociale medier og andre digitale platforme, publikationsdatabaser, journaler, foreninger, redaktionshjemmesider, nationale registre, fagregistre og databaser for Sundhedspersonale fra tredjeparter) eller tredjepartsleverandører og -tjenesteudbydere, der handler på vores vegne.

4. HVORFOR OG HVORDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Vi behandler kun oplysninger til de formål, der er tilladt efter gældende lovgivning, og som kan variere afhængig af, hvor du bor, og hvor vi driver forretning. Vi kan behandle oplysninger om dig for at:

 • Drive vores forretning: for eksempel for at besvare spørgsmål og kommentarer, administrere vores samarbejde og betalinger, administrere data i forbindelse med internationale rejser eller forretningsrejser, der er påkrævet med henblik på uddannelse eller konsulentarbejde, invitere dig til vores events eller for at deltage i vores aktiviteter, rådgive om aktiviteter, som involverer Sundhedspersonale, sundhedsorganisationer, patientorganisationer, individuelle patienter og organisationer for kliniske forsøg, levere litteratur til Sundhedspersonale som er påkrævet for at fastsætte behandlingen, og andre kommercielle aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, levering af videnskabelig information;
 • Overholde juridiske, reguleringsmæssige og etiske krav, samt branchenormer,for eksempel for at rapportere samarbejde med Sundhedspersonale af hensyn til transparens, håndhæve vores brugerbetingelser eller andre juridiske rettigheder; overholde gældende lovgivning, regulativer og myndighedsanmodninger, herunder overholde forpligtigelser i forbindelse med dataregistrering og rapportere lægemiddelovervågning og overholde branchestandarder og vores politikker;
 • Opnå strategiske og forskningsmæssige mål, for eksempel vil vi indgå i dialog med førende meningsdannere for at gøre os i stand til at træffe mere velinformerede og objektive beslutninger;
 • Kommunikation i forhold til forretningsdriften, for eksempel kommunikation med personer, enheder og institutioner i forhold til vores forretningsaktiviteter, levering af tjenester og administration af kunderelationer og potentielle kunder, samt markedsføring og anden kommerciel kommunikation, som er tilladt efter lovgivningen;
 • Gennemføre og forebygge problemer med sikkerhed og bedrageri: for eksempel sikring af sikkerheden og fortroligheden af dine data, samt sikre et sikkert område i forbindelse med vores events, faciliteter eller netværk;
 • Ethvert andet formål som er relevant for relationen mellem Celgene og Sundhedspersonale

Vi behandler oplysninger til andre formål, i det omfang det er lovligt (herunder med det formål at arkivere, udføre videnskabelig eller markedsmæssig research), eller når det er juridisk påkrævet (såsom rapporteringskrav i forhold til Celgenes risikostyring og forpligtigelser til at sikre lægemiddelsikkerhed).

Behandlingsgrundlag

Vi behandler oplysninger baseret på en eller flere af følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke(i sådanne tilfælde kan samtykket trækkes tilbage på et hvilket som helst tidspunkt);
 • Det er nødvendigt for vores opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtigelser overfor dig;
 • Det er nødvendigt for at beskytte din eller en anden persons vitale interesser;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os som dataansvarlige;
 • I visse tilfælde er behandling af oplysningerne nødvendig af hensyn til Celgenes eller en tredjeparts legitime interesser– for eksempel behandler vi oplysninger til videnskabelige forskningsformål eller statistiske formål til lægemiddelsikkerhed og risikostyring for at udføre forretningsrelationer og drift, herunder strategi- og markedsføringssaktiviteter.

Behandlingen af oplysninger til videnskabelige forskningsformål anses for at være i overensstemmelse med de oprindelige formål, med hvilken oplysningerne i første omgang blev indsamlet.

Vær opmærksom på, at når du har en kontrakt med os, eller når oplysningerne til os er påkrævet efter gældende ret, vil vi muligvis ikke være i stand til at opfylde vores forpligtigelser over for dig eller opfylde forpligtigelser i forbindelse med regulatorisk rapportering (fx i tilfælde hvor Sundhedspersonale leverer informationer om en uønsket hændelse), hvis vi ikke modtager de påkrævede oplysninger.

 Særlige kategorier af personoplysninger

Udover ovennævnte gælder det, at når vi behandler særlige kategorier af personoplysninger  om personer i specifikke jurisdiktioner – for eksempel oplysninger om personers helbred – vil vi kun gøre dette i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom.

Vi behandler ovenstående personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, når:

 • personer giver udtrykkeligt samtykke(fx til oplysninger om handicap og handicapadgang, når du deltager i Celgenes events);
 • behandlingen er nødvendig for at overholde rettigheder og forpligtelser i relation til ansættelse;
 • behandlingen er nødvendig med henblik på at levere sundhedspleje eller tjenester inden for arbejdsmedicin; og
 • behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, fx beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr.

5. HVOR BEHANDLER VI DINE INFORMATIONER

Vi har hovedkvarter i USA og driver forretning i Europa, Asien, Nordamerika og Sydamerika. Personoplysninger kan blive gjort tilgængelige i vores hovedkvarter i USA, hos nogle af vores koncernforbundne selskaber og hos udvalgte leverandører og samarbejdspartnere verden over.  Når vi behandler personoplysninger i lande, som ikke har det samme databeskyttelsesniveau, som i dit eget land, vil vi implementere rimelige og passende juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse, herunder, men ikke begrænset til, sikring og opretholdelse af bindende kontrakter, som sikrer den fornødne beskyttelse af personoplysninger.

For borgere i EØS: Når vi overfører dine personoplysninger til områder udenfor EØS eller Schweiz, vil vi tage de nødvendige skridt for at sikre, at de fornødne garantier er på plads for at beskytte dine personoplysninger. Sådanne fornødne garantier inkluderer brugen af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge vores legitime forretningsmål, og når det er påkrævet efter lov. Personoplysningerne vil kun blive videregivet i overensstemmelse med gældende lovgivning, og under passende sikkerhedsforanstaltninger, når det er muligt, for at beskytte dine personoplysninger. Vi kan videregive personoplysninger inden for vores koncern og til vores koncernforbundne selskaber verden over.

For at kunne drive vores forretning kan vi også videregive personoplysninger til tredjeparter såsom offentlige myndigheder/tilsynsmyndigheder/statslige organer (herunder forvaltningsmyndigheder som fx beskæftigelses- og socialforvaltninger), tredjeparter som leverer tjenester til os (herunder, men ikke begrænset til, udførelse af revisioner, IT-tjenester, assistance ved vores kliniske forsøg og studier eller aktiviteter inden for overholdelse af sundhedspleje), forretningspartnere og samarbejdspartnere (såsom eksterne videnskabsfolk). Hvis hele Celgene eller en væsentlig del af Celgenes aktiver erhverves af tredjepart, vil de personoplysninger, som vi opbevarer om personer, blive anset for at være omfattet af overdragelsen af aktiver.

Vi kan også videregive personoplysninger for at håndhæve alle aftaler, vi har med dig, eller for at beskytte vores eller vores medarbejderes, patienters eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed (fx besøgende på Celgenes område).

7. KLASSIFICERING, AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER OG DINE RETTIGHEDER

Dine personoplysninger kan kombineres med andre oplysninger, som vi allerede har på dig, eller som vi har indsamlet ved hjælp af offentligt tilgængelige hjælpemidler, fx videnskabelige og medicinske publikationer, nationale registre og internettet. Vi kan også foretage interne vurderinger, evalueringer, klassificeringer eller ratings af dine aktiviteter og/eller dit steds præstation (hvis relevant).

Celgene bruger en algoritme til at sortere Sundhedspersonale i forhold til deres forskningsaktivitet (inklusive publikationer) og færdigheder (såsom antal års erfaring og kvalifikationer). Gældende satser for foredrag og deltagelse i events er beregnet ud fra denne sortering af Sundhedspersonale.

Enhver endelig afgørelse træffes af en fysisk person.

8. REGISTREREDES RETTIGHEDER

Indsigt, berigtigelse og sletning

Under gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger, der behandles af os. Du har også ret til at berigtige eller slette sådanne personoplysninger. Dine rettigheder til dette kan være underlagt begrænsninger på grund af juridiske og regulatoriske restriktioner. Se venligst mere under “Kontakt os”-afsnittet i denne privatlivspolitik.

Valg vedrørende markedsføring

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod, at dine personoplysninger bliver brugt med henblik på at foretage direkte markedsføring, herunder  videnskabelig information og nyhedsbreve. Du kan bruge “frameld” eller “abonnér ikke” funktionen i markedsføringsmaterialet. Hvis du har tilmeldt dig online eller gennem en af vores samarbejdspartnere og har en brugerkonto, kan du opdatere din information og præferencer heri. Se venligst mere under “Kontakt os”-afsnittet i denne privatlivspolitik.

Indsigelser mod behandling og yderligere rettigheder

Efter gældende databeskyttelseslovgivning, hvor vi påberåber os en legitim interesse eller samfundsinteresse i at behandle dine personoplysninger, og hvor vi foretager direkte markedsføring, kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til disse formål. Du skal klart give udtryk for din “indsigelse mod behandling”, når du kontakter os for at udøve din ret til at gøre indsigelse.

I visse tilfælde har du yderligere rettigheder til at begrænse dele af behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan anmode om, at en kopi af dine personoplysninger sendes elektronisk til dig eller en tredjepart.

Se venligst mere under “Kontakt os”-afsnittet i denne privatlivspolitik.

Retten til at klage til tilsynsmyndigheder

Du har ret til at indsende en direkte klage til det relevante datatilsyn eller tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi har behandlet personoplysninger på en måde, der er ulovlig eller i strid med dine rettigheder efter den gældende datalovgivning.

Uden at begrænse din ret til at klage direkte til en tilsynsmyndighed er vi forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og du kan derfor også klage direkte til os. Se venligst mere under “Kontakt os”-afsnittet i denne privatlivspolitik.

9. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi sigter efter ikke at opbevare dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de specifikke behandlingsformål, som de blev indsamlet til. Personoplysninger kan opbevares i længere tid, hvis gældende lovgivning eller regulering kræver dette eller giver os mulighed for det.

10. INFORMATIONSSIKKERHED

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte information. Når vi håndterer oplysninger om Sundhedspersonale, tager vi de nødvendige skridt i forhold til at beskytte oplysningerne imod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion.

11. ÆNDRINGER TIL FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN

Vi kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik ved at offentliggøre enhver ændring på www.celgene.dk/fortrolighedspolitik/. Når der er tale om væsentlige ændringer, meddeler vi det direkte til de registrerede, når vi er juridisk forpligtet til det. Vi kan også placere en fremhævet meddelelse på www.celgene.dk/fortrolighedspolitik/privatlivspolitik-til-sundhedspersonale. Vi anbefaler, at du regelmæssigt ser på denne side for eventuelle opdateringer.

12. KONTAKT OS

Til Sundhedspersonale i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/Schweiz, Asien, Mellemøsten, Afrika: Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller du vil have mere at vide om Celgenes procedurer for at sikre beskyttelse af data, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved at udfylde eller ved at skrive til:

Europæiske Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Schweiz

Sundhedspersonale i USA og Canada kan kontakte Celgene Global Office ved at udfylde formularen eller ved at skrive til:

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA